loading

Týmto zaslaním dopytu udeľujete

PARACELSUS, s.r.o. so sídlom M. Sch. Trnavského 8 Bratislava 841 01, IČO: 34 137 998, zastúpené: MUDr. Albert Kubica, MUDr. Estera Kubicová, MUDr. Eva Fellnerová a MUDr. Milan Blaško

súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o službách) a to na účely evidencie dohodnutých termínov v spoločnosti PARACELSUS, s.r.o., poskytovania služieb, vytvárania a ponúkania produktov prispôsobených Vašim potrebám, na účely štatistických hodnotení a priraďovania ďalších údajov, ktoré bezprostredne súvisia s účelom spracovávania.

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia alebo od posledného termínu s lekárom.

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.

PARACELSUS, s.r.o. Vám zaručuje, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne jej zamestnanci a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov.

PARACELSUS, s.r.o. sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Týmto potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.